Udržitelnost

ALCOMEX SE NOVĚ PŘIPOJUJE K UDRŽITELNÉMU HOSPODAŘENÍ

Globální oteplování je obrovskou výzvou pro svět. Aby byla zastavena klimatická změna a negativní důsledky z ní plynoucí, je třeba významně snížit emise skleníkových plynů,  jako jsou CO2 a metan. V Pařížské dohodě o klimatu, podpořené 200 zeměmi, se tyto země zavázaly ke snížení globálního oteplování na maximálně 2 ° C, nejlépe na 1,5 ° C. V Alcomexu považujeme toto téma za důležité a musíme za něj společně se všemi našimi partnery převzít svou odpovědnost.

Výzvy energetické transformace nabízejí příležitost postavit  Alcomex do vůdčí role a jít příkladem všem subjektům v odvětví pružin. V tom můžeme uspět, pokud se na energetickou přeměnu nebudeme dívat jako na konec průmyslového věku, ale jako na začátek nové a udržitelné ekonomiky. Chceme být součástí této transformace, protože skutečně věříme, že toto je správný směr pro všechny naše zúčastněné strany. A pro naši planetu.

 

Evoluční přístup a cíle do roku 2030:

Rozhodli jsme se přistoupit k tomuto tématu pozvolna („Evolutionary approach“), a postupně, krok za krokem zakomponovat snížení uhlíku jako hlavní část strategie Alcomexu. Naše cíle jsou v souladu s cíli Pařížské dohody o klimatu. Směřujeme ke každoročnímu snížení emisí CO2 o 5% a to za celou skupinu Alcomex. K dosažení těchto cílů jsme definovali následující kroky.

  1. Jak: Uhlíkové neutrality docílíme vypočtením své uhlíkové stopy a jejím snížením na nulu kombinací zavedení účinných interních opatření a podporou externích projektů, věnujících se snižování emisí.
  2. Opatření: Sesbírat data ze všech oblastí našeho podnikání a vypočítat vyprodukované emise CO2.
  3. Definování: Definovat, pro kterou část podnikání je uhlíková neutralita časem realizovatelná.
  4. Cíl: Sladit cíle snižování emisí uhlíku do souladu s Pařížskou dohodou o klimatu.
  5. Snížení: Zajistit snížení interních emisí – například programy na podporu energetické efektivnosti.
  6. Komunikace: Přednést všem zúčastněným stranám autentické, jasné a věrohodné sdělení.

 

Plány a konkrétní činy:

Ačkoli jsme zvolili pozvolný evoluční přístup, v roce 2019 jsme již začali s mapováním uhlíkové stopy Alcomexu, tedy všech našich poboček v letech 2018, 2019 a 2020. Byly zavedeny plány, abychom zahájili snižování uhlíkové stopy.

 

Co jsme již udělali: vysázeli jsme stromy!

Emise CO2 v Alcomexu pro rok 2019 byly změřeny pomocí nástrojů organizace zabývající se zjišťováním míry vlivu činností firem na klima (Climate Neutral Group). Organizace vydala „Zprávu o pokroku“ za rok 2019, po jejímž vydání Alcomex již kompenzoval své emise CO2 v roce 2019 výsadbou 6 800 stromů ve Španělsku a Texasu a to ve spolupráci s organizací „Land Life“ (landlifecompany.com), organizací, jejíž misí je obnova dvou miliard hektarů znehodnocené půdy ve světě výsadbou stromů; přeměnou CO2 na lesy, které odvedou uhlík z atmosféry.

Uvědomujeme si, že je před námi ještě hodně práce, ale jsme rádi, že jsme s podporou odborníků, nastoupili tuto Klimatickou cestu Alcomex! Zvyšování povědomí, měření, cílení, zlepšování a zavádění opatření. Zveme vás, abyste se připojili k naší snaze a tato udržitelná ekonomika se stala realitou!

 

logo alcomex